เอกสารประกอบสัมมนา

สัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Presentaion

สัมมนา “ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

 

สัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Presentation

สัมมนา “ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ

คุณสุปาณี จันทรมาศ

 

สัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Presentation

ปาฐกถาพิเศษ ‘ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ครอบคลุมเพียงพอและยั่งยืน

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

 

เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation คุณสมบัติ นราวุฒิชัย

เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation ดร.ภากร ปีตธวัชชัย