เอกสารประกอบสัมมนา

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร   ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ , ทีดีอาร์ไอ

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา   นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

ดร.ทิม ลีฬหะพันธุ์   นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)            

สัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Presentaion

สัมมนา “ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

 

สัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Presentation

สัมมนา “ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ

คุณสุปาณี จันทรมาศ

 

สัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Presentation

ปาฐกถาพิเศษ ‘ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ครอบคลุมเพียงพอและยั่งยืน

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร