คณะกรรมการ

1คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
– ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

คุณวศิน วณิชย์วรนันต์
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

 

คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

 

Khun Tadaคุณธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

 

คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

 

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย