คณะกรรมการ

1คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
– ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

 

คุณวศิน วณิชย์วรนันต์
รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

 

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
– ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

 

 

Khun Tadaคุณธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

 

คุณยิ่งยง นิลเสนา
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

 

 

คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

 

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย