คณะกรรมการ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
– กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

 

 

คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย
รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
– ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

 

 

คุณยิ่งยง นิลเสนา
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

 

 

คุณชวินดา  หาญรัตนกูล
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
– กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย