ทำเนียบประธานกรรมการ

 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ปัจจุบัน

 

 

 

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

ปี 2561- 2565

 

 

 

 

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ

ปี 2557 – 2561

 

 

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

ปี 2554 – 2557

 

 

 

 

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ปี 2552 – 2553

 

 

 

 

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ปี 2551 – 2552

 

 

 

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ปี 2549 – 2551

 

 

 

 

 

คุณสุเทพ พีตกานนท์

ปี 2547 – 2549