วิสัยทัศน์

“เป็นตัวแทนภาคเอกชนเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทย
รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายระหว่างรัฐและเอกชน”

 

พันธกิจ

  1. เป็นตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนไทยในด้านการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย
  2. เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อหน่วยงานรัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจตลาดทุนไทย
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนไทย มีการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ