ที่ปรึกษาคณะกรรมการ


คุณสุรงค์ บูลกุล
ที่ปรึกษา FETCO

 

 

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Board of Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 • กรรมการ (ผู้แทนประธานกรรมการหอการค้าไทย) สถาบันคุณวุฒิเพื่อวิชาชีพ (องค์การมหาชน) / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

คุณสรรเสริญ นิลรัตน์
ที่ปรึกษา FETCO

 

 

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

 

 

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
ที่ปรึกษา FETCO

 

 

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 •  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 

 

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
ที่ปรึกษา FETCO

 

 

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • วิทยากรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จากัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จากัด (มหาชน)