6
ส.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนสิงหาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบห้าเดือน โดยผลสำรวจพบว่าเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศและแนวโน้มนโยบายทางการเงินสหรัฐเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่ความขัดแย้งสงครามทางการค้าและแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
2
ก.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกรกฎาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบสี่เดือน อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากเกณฑ์ซบเซามาอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมาก กลุ่มบัญชีนักลงทุนรายบุคคลเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ซบเซามาอยู่ที่เกณฑ์ทรงตัว กลุ่มสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ทรงตัวมาอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรง ขณะที่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่เกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม
5
มิ.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมิถุนายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่สาม โดยผลสำรวจพบว่าปัจจัยต่างประเทศจากสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่คาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และนโยบายภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
5
มิ.ย. 2562

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือก.ล.ต. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนไทย

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและคณะกรรมการ เข้าหารือนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะและหารือความร่วมมิอในการพัฒนาตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
7
พ.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤษภาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) สำรวจเดือนเมษายนอยู่ที่ 104.49 ปรับตัวลดลง 2.83% โดยดัชนี ICI ลดลงเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เช่นเดิม สำหรับรายกลุ่มนักลงทุนพบว่ากลุ่มนักลงทุนต่างประเทศลดลงมาอยู่ที่ 100.00 ระดับเกณฑ์ทรงตัวจากอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรงในเดือนก่อน กลุ่มบัญชีสถาบันในประเทศและกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 110.00 และ 100.00 ตามลำดับ อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 127.27 ระดับเกณฑ์ร้อนแรงจากเกณฑ์ทรงตัวในเดือนก่อน
9
เม.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนเมษายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง 17.72% ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยสถานการณ์การเมืองในประเทศเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนจับตามอง โดยการเลือกตั้งในประเทศหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายทางการเงินของธนาคารสหรัฐ ขณะเดียวกันกังวลเสถียรภาพรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือสถานการณ์การเจรจานโยบายทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐและจีน และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจของจีน
4
มี.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมีนาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน มาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองจากการเลือกตั้งที่ชัดเจนเป็นปัจจัยหลัก รองลงมานักลงทุนเชื่อมั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ยังคงติดตามผลการเจรจานโยบายการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และเสถียรภาพรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
6
ก.พ. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบสี่เดือน อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เช่นเดิม โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนและภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ติดตามความคืบหน้าผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และติดตามเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
10
ม.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม 2562

ดัชนีฯ เดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน อยู่ในโซนทรงตัว
จากความเสี่ยงของนโยบายการค้าของสหรัฐ การไหลเข้าออกของเงินทุนภายหลังการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและไทย การปรับลดคาดการณ์การเติบโตภาวะเศรษฐกิจของโลก ขณะที่นักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุน