FETCO ในฐานะองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม SB ประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายฯ และปาฐกถาพิเศษเปิดงาน ในหัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง?” และดร.อุตตม สาวนายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มา “จากโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สู่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562


เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นเครือข่ายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือ แลกเปลี่ยน ต่อยอด และบูรณาการกับภาคส่วนอื่น เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศที่สามารถตอบ SDGs ปี 2030 ได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจในการผนวกเป้าหมายความยั่งยืนในการประกอบการ รวบรวมผลกระทบและพัฒนาตัวชี้วัดร่วมเพื่อการประเมินและรายงานผลที่ชัดเจนและสนับสนุนความร่วมมือในวงกว้างเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเห็นร่วมกันว่าภาคตลาดทุนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันความร่วมมือเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือภาคตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (ESG Collective Supporting) และยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมเป็นองค์กรจัดตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยคาดหวังว่าความร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐในการประกอบธุรกิจและการลงทุนอย่างรับผิดชอบจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในระยะยาวสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล และร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต