นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกลไกตลาดทุน โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการออกแบบเครื่องมือการระดมทุนให้กับ SMEs ที่ประสบปัญหา รวมถึงเสนอแนะแนวทางการใช้เครื่องมือตลาดทุน อาทิ Infrastructure Fund ช่วยการระดมทุนภาครัฐ เพื่ออสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย