คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและคณะกรรมการ เข้าหารือนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะและหารือความร่วมมิอในการพัฒนาตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.