สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หารือแนวทางการดำเนินงาน FETCO และการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 8 ตุุลาคม 2561 ณ กระทรวงการคลัง