สภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย