สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุม Hong Kong Roadshow “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets” ให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 35 รายเข้าร่วมการประชุมในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

การจัดการประชุม Hong Kong Roadshow “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย พร้อมเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในภาคตลาดทุนมากขึ้น มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมนำเสนอข้อมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงสภาวะด้านการคลังและและการเงินที่แข็งแกร่งของไทย การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน การให้ความสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและดิจิทัล โดยเฉพาะ
โครงการลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ EEC และการวางระบบ National e-Payment เพื่อการพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้ครบวงจร การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาธุรกิจ SME และ Startup นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนองค์กรภาคตลาดทุนเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอีกด้านหนึ่งด้วย ซึ่งการนำเสนอข้อมูลการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยตรงแก่นักลงทุนสถาบันจากผู้บริหารภาครัฐของไทย จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้แก่ประเทศไทยในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก