สภาฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก Dr. Varapat Chensavasdijai Senior Economist IMF มาบรรยายในหัวข้อ “Managing Capital Inflows: Recent Experiences and Policy Framework” ณ ห้องสัมมนา 1201 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจากภาคตลาดทุนจำนวนมาก