สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัด Workshop “Thailand’s capital market in the year 2020” ขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมองค์กรในตลาดทุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆ ของโลกและตลาดทุนไทยที่จะเกิดขึ้น และรับฟังมุมมองและวิสัยทัศน์จากผู้นำองค์กรสำคัญในตลาดทุนไทย เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมอีกด้วย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 9 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย