วันที่ 26 กันยายน 2554 สภาฯ จัดแถลงข่าวเรื่อง “ตลาดทุนโลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะความผันผวนที่รุนแรง” โดยสภาฯ ได้เสนอมาตรการ 7 ข้อต่อรัฐบาล เพื่อช่วยเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยและตลาดทุนไทย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ