เปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยปี 2556
8 มิ.ย. 2554

เปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยปี 2556: เติบโต เข้มแข็ง บนความผันผวน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13

งานสัมมนาวิเคราะห์เศรษฐกิจ
เปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยปี 2556: เติบโต เข้มแข็ง บนความผันผวน
17 ตุลาคม 2555 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
***************************************************************************************

13:00 – 13:30 ลงทะเบียน
13:30 – 13:40 กล่าวเปิดงานโดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
13:40 – 14:10 “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและความหมายต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทย” โดย Dr. Michael Spencer Chief Economist, Asia Pacific, Deutsche Bank (นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลก กลุ่ม และผลกระทบที่จะเกิดกับธุรกิจไทย และตลาดทุนไทย)

14:10 – 15:10 (ช่วงที่ 1) “ยุทธศาสตร์ธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับปี 2556”
โดย คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (นำเสนอข้อมูล Sector ต่างๆ ที่กระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งดีและร้าย ความพร้อมในการรับมือ และแนวทางการวางกลยุทธ์ในปี 2556)

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (นำเสนอข้อมูลว่านักลงทุนต่างประเทศให้ความสำคัญกับประเด็นใดบ้างในเรื่อง Business Model ของธุรกิจไทย)

คุณมนตรี นิพิฐวิทยา ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นำเสนอมุมมองที่นักลงทุนบุคคลให้ความสำคัญต่อ Business Model ของธุรกิจไทย)

Q & A Session ดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ จาก Money Channel
15:10 – 15:25 พักรับประทานอาหารว่าง

15:25 – 16:30 (ช่วงที่ 2) “กลยุทธ์การบริหารการเงินของธุรกิจไทยในปี 2556”
โดยคุณนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (นำเสนอข้อมูลด้าน ตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและโอกาสที่จะมารองรับจากข้อมูลข้างต้น)

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (นำเสนอมุมมองในด้าน Fund Flow จากนักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศและโอกาส ในการระดมทุนเพิ่มของธุรกิจ)

คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ หัวหน้าสายวาณิชธนกิจ กลุ่มลูกค้าบรรษัท บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (นำเสนอประเด็นสำคัญสำหรับทิศทางการวางแผนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปี 2556)

ดำเนินรายการโดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

16:30 จบงาน