สัมมนา “กระบวนการการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC)”
3 ส.ค. 2560

FETCO กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “กระบวนการการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: E-KYC)” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมการ และร่วมกันผลักดันเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยี E-KYC มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังความเห็นจากผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวเปิดงาน
และท่านวิทยากรร่วมบรรยาย “Understanding E-KYC and Blockchain Technology”
1. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน   ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สำนักงาน ก.ล.ต.
2. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์   คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา  14.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*************************************************