คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ และคุณสรรเสริญ  นิลรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าร่วมประชุมสามัญสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ การประชุมคณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561