สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดการแข่งขันกอล์ฟตลาดทุนไทย “FETCO Cup 2014” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ สนาม Riverdale Golf and CountryClub จังหวัดปทุมธานี

โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม 18 ทีม 72 ท่าน อาทิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน พร้อมด้วยทีมจากสำนักงาน ก.ล.ต. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยทีมที่ได้ครองถ้วย FETCOCup 2014 นี้ ได้แก่ ทีมจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ทั้งนี้ FETCO ขอขอบคุณสมาชิก FETCO ทุกรายและผู้สนับสนุนการแข่งขันได้แก่ บมจ. ปตท. บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และตลาดหลักทรัพย์ฯ