สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาชิก FETCO ได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 และได้เข้าประชุมให้ความเห็นในคณะที่เกี่ยวข้องดังนี้
– คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3
– คณะอนุกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3
– คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2559

ทั้งนี้ คาดว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะนำเสนอร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ปี 2560-2564 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนกันยายน 2560 นี้