สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมที่เป็นสมาชิก ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน” ที่อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.