คุณคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าเยี่ยมคารวะ คุณชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และการดำเนินงานระหว่างสภาธรุกิจตลาดทุนไทยและกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556