สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ภาวะ Bull Market และ Bear Market ในอดีต การเตรียมรับมือกับความผันผวน และการให้คำแนะนำต่อนักลงทุน เพื่อเตรียมการปรับตัวรองรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ จึงได้มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) โดยได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณ สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco หรือ https://youtu.be/D0yQ7ROL4HA