คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สธท. เป็นผู้แทนภาคเอกชนไทยบรรยายสรุปเรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและตลาดทุนไทย” ต่อผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุนของสมาพันธรัฐสวิส ในงาน Business Forum “Swiss-Thai Business Cooperation” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส