คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สธท. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธาน สธท. และ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ที่ปรึกษา สธท. และ คุณคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สธท. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งหารือการพัฒนาส่งเสริมภาคตลาดทุนไทย ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556