คณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าพบ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อร่วมแสดงความยินดีในฐานะเข้ารับตำแหน่งและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างสภาฯ และสำนักงานฯ