คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สธท. คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธานกรรมการ สธท. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการ สธท.  คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ที่ปรึกษา สธท. และคุณคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สธท. เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556