คณะกรรมการและที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556