คณะกรรมการ FETCO ร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อคิดเห็นต่อเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องของการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
โดยเห็นด้วยต่อการจัดตั้งกองทุน CMDF เป็นนิติบุคคลแยกออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว