ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดตัวหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 26 แห่งและบริษัทประกัน 27 แห่ง ร่วมกันประกาศความตั้งใจที่จะนำ I Code ไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ