งานสัมมนา “การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คุณ รพี สุจริตกุล กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

และคุณ บรรยง พงษ์พานิช อดีตกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง

ในอังคารที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 9.00–12.00 น.ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560