สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าพบคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อมอบเงินและส่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่กระทรวงการคลัง