สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานสัมมนาคู่ขนานงาน World Economic Forum on East Asia 2012 หัวข้อ “Redefining Opportunities through the Regions’ Connectivity” โดยมีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ASEAN Connectivity – how ASEAN’s integration will impact the regions’ and Thailand’s economic and capital markets

Mr. Kevin Steinberg, Chief Operation Officer, World Economic Forum, USA บรรยายในหัวข้อ “Redefining the Emerging Market Opportunity” กระตุ้นทุกภาคส่วนเปิดใจรับการแข่งขัน เน้นสร้างความแตกต่าง และรวมอาเซียนเป็นหนึ่งตลาด แนะภาครัฐและเอกชนสร้างคนรุ่นใหม่รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ