คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้กู้ยืม กยศ. ตระหนักถึงความสำคัญของการชำระเงินคืนกองทุน โดยเป็นการลงนามความร่วมกับหน่วยงานภาคีรวม 24 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานรัฐจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีความรับผิดชอบในการส่งคืนเงินแก่กองทุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมของชาวตลาดทุน