คุณคเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สธท. ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการ สธท. ร่วมแถลงผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 มกราคม 2556