คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมแถลงผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556