คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับผู้แทนองค์กรภาคีในภาคตลาดทุนรวม 14 องค์กรภาคี

โดยการลงนามความร่วมมือนี้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะสามารถบูรณาการทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งหวังให้ประชาชนในวงกว้างมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

14 องค์กรภาคีที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ได้แก่ 1. สำนักงาน ก.ล.ต.  2. สำนักงาน คปภ.  3. สำนักงานประกันสังคม  4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  6. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  8. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  9. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  10. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  11. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 12.สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  13. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และ 14. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย