ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สธท. ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการ สธท. ร่วมแถลงผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 4/2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556