คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สธท. แถลงข่าวผลงานปี 2555 และแผนงานปี 2556 ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 1109 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งออก Press Release เรื่อง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทยวางโรดแมปการพัฒนาตลาดทุนไทย ตั้งความหวังเทียบชั้นสิงคโปร์ใน 10 ปี” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556