สัมมนาเรื่อง “ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผุ้สูงอายุที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบการออมเพื่อการเกษียณ และการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณ จำเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เห็นความสำคัญถึงการกำหนดแนวทางระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยรองรับความท้าทายจากสังคมสูงวัยให้เหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างในระบบได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ จึงได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco หรือ https://www.youtube.com/watch?v=KMtAeGeTq4A