ผู้แทน FETCO เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อร่วมรับฟังการดำเนินการการบูรณาการข้อเสนอและความเห็นทั้งหมดที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยของภาคส่วนต่างๆ กับคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งส่วนหนึ่งจะจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป