คณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง ก.ล.ต. กับ Financial Services Commission (FSC) หน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนของสาธารณรัฐเกาหลี (“เกาหลีใต้”) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ที่สำนักงาน ก.ล.ต.