คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชฑูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคตะวันออกกลาง

รวมทั้งหารือถึงโอกาส ความท้าทาย และแนวทางการขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง กับเอกอัครราชฑูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง ภาครัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชน ณ ห้องสถานการณ์ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556