คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดจาก World Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD)   ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สศช. ถนนกรุงเกษม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561