FETCO ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับอีกกว่า 100 องค์กร จัดงาน “Good Society Expo เทศกาลทำดี หวังผล” เพื่อชวนคนไทยเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) สนับสนุนการทำงานกับองค์กรภาคสังคมใน 5 ประเด็นหลัก “การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ” ส่วนภาคตลาดทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการลงทุน FETCO เป็นต้น ได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศการลงทุนทางสังคมที่ยั่งยืนผ่านกลไก “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์