ผู้บริหารโครงการ “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก” ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ผ่านกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน…” ร่วมดำเนินการโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ฯลฯ

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล รองประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าร่วมเป็นผู้แทนฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย