สภาฯ ได้เป็นตัวกลางในการจัดประชุม 4 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์ตลาดทุนไทย ในระยะยาว ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำ…