ประธานกรรมการ และทีมงาน FETCO เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงยกเลิกกฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investors) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฯ ตามตัวชี้วัดด้านการคุ้มด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย นำโดยวิทยากรกระบวนการ :        1. ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์  2. นายสิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ โดยมีหน่วยงานที่เกียวข้องเข้าร่วม เมื่อ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 16