ประธานกรรมการ FETCO และผู้บริหารฯ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาสาระสำคัญของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) เพื่อร่วมพิจารณาสาระสำคัญของร่างแม่บทฯ ACMECS (วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สาขาความร่วมมือ) โดยในร่างบทจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์การค้าการลงทุนระหว่างกัน แนวคิดจัดตั้ง ACMECS Infrastructure fund การใช้ Fintech เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านตลาดทุน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นร่วมด้วย โดยร่างแม่บทฯ นี้จะถูกนำไปหารือกับสมาชิก 5 ประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) ในการประชุม ACMECS ที่จะมีขึ้นช่วงปลายปี 2560 นี้